Last modified: 
14/5/2016
During my many visits to Honiara's un-managed dumpsite (landfill), I spoke to some of the permanent residents of the area. One father of a family, living there, told me the main reason for the people to settle there was to feed their pigs (meaning, to scavenge for food left-overs on the dumpsite, and feed it to the pigs).
Last modified: 
12/5/2016
After asking for an explicit formula to exactly calculate possibilities for any given n, an answer will be assembled shortly, with credit to Eric Stucky.
Last modified: 
30/7/2016
A preliminary and partial draft of a bi-lingual, bi-notational project regarding Giuseppe Peano's "Arithmetices principia, nova methodo exposita".
Last modified: 
31/7/2016
Why is an "eigenvalue" called an "eigenvalue"? Why should the "the Birkhoff–Grothendieck theorem" be called "the Birkhoff–Grothendieck theorem"?

As a philosopher, I feel opposed to the obscure non-clarifying namings of mathematical objects/thoughts.

I am not experienced enough with mathematics to know, but it seems to me that mathematics has a lot to learn from philosophy here.
Last modified: 
14/5/2016
A photographic essay about the underbelly of Honiara.
Last modified: 
27/8/2016
The director of this company was awarded an honour by the Queen of England. The moral corruption in Solomon Islands sadly seems to reach as far as England.
Last modified: 
5/5/2016
Another example which shows that the government and foreign aid/governmental agencies are too weak to block selfish businesses in Solomon Islands (most of which are owned by Chinese), whose principles and results are completely contrary to aid efforts.
Last modified: 
18/2/2016
It seems that there has never been awarded a Nobel Prize to a person born in Kazakhstan.1 I think Alexandra Elbakyan certainly deserves one.

Her project Sci-Hub currently (17 February 2016) freely hosts over 47 million scientific papers, bypassing many bricks in the paywall:
  • Sci-Hub.cc
  • Sci-Hub.io
  • SciHub22266oqcxt.Onion
  • 1. ▸ http://www.nobelpriz..., Nobel Laureates and Country of Birth, Nobelprize.org [The Official Web Site of the Nobel Prize], at 18/2/2016
Last modified: 
27/8/2016
The full title of this article is: "Explicit allowance of discrimination (and of advocacy of hatred, and of incitement to cause harm) on grounds of sexual orientation [LGBTQ+] in latest endorsed draft [published on 6 May 2014] of Solomon Islands' Constitution".

For the love in Solomon Islands, I hope that this article might travel around the globe.

'Press' introduction (multi-lingual)


新聞引言

筆者,一位二十三歲歐洲人(比利時公民,於2015年10 月到達索羅門群島,在此之前從未聽說過索羅門群島), 於2016年2月4日開始鍵入 (線上)尚未公佈在網際網路上的索羅門群島憲法的最新草案,並在前第二十頁中,筆者注意到有明確允許基於性傾向的歧視(以及宣揚仇恨和煽動傷害行為)。

據筆者所知,至目前為止筆者僅是第二位對此基於性傾向的特定草案公開發表批評草案內的歧視措辭者,並是第一位首次公開發表指責憲法 草案內中允許性傾向歧視的仇恨宣傳及煽動傷害行為。

此憲法草案公布於2014年5月6日,並且在2015年11月前,已有±600索羅門群島人接觸到此憲法草案。

如需更完整的引言,請參見英語 ('International English'),荷蘭語 ('Nederlands') 或法語 ('Français')。

新闻引言

笔者,一位二十三岁欧洲人(比利时公民,于2015年10月到达所罗门群岛,在此之前从未听说过所罗门群岛),于2016年2月4日开始(线上)键入尚未公布在互联网上的所罗门群岛宪法的最新草案,并在前二十页中,笔者注意到有明确允许基于性倾向的歧视(以及宣扬仇恨和煽动伤害行为)。

据笔者所知,至目前为止笔者仅是第二位对此基于性倾向的特定草案公开发表批评草案内的歧视措辞者,并是第一位首次公开发表指责宪法草案内中允许性倾向歧视的仇恨宣传及煽动伤害行为。

此宪法草案公布于2014年5月6日,并且在2015年11月前,已有±600索罗门群岛人接触到此宪法草案。

如需更完整的引言,请参见英语 ('International English'),荷兰语 ('Nederlands') 或法语 ('Français')。

Introductie voor de pers

De auteur, een 23-jarige Europeaan (en Belgisch staatsburger die nog nooit had gehoord van de Solomon Eilanden tot kort voor hij daar aankwam in october 2015) begon de laatste conceptversie van de Constitutie van Solomon Eilanden (on-line) uit te typen, op 4 februari 2016, aangezien die nog niet beschikbaar was op het internet. Diezelfde dag, in de eerste 20 pagina's, bemerkte de auteur de expliciete toelating van discriminatie (en van aanzet tot haat, en van aanmoediging tot leed) op grond van sexuele orientatie.

Hier, heeft de auteur slechts de tweede gepubliceerde kritiek op deze discriminerende verwoordingen in die specifieke conceptversie geuit (zoverre de auteur daarvan op de hoogte is, verscheen de eerste pas in een andere publication in 2016) sinds de ±2 jaar dat die conceptversie is goedgekeurd door een Gezamenlijke Plenaire Sessie van het Constitutioneel Congres en Eminente Personen AdviesRaad in april 2014 na 7 weken plenaire bijeenkomst, gegidsd door Philip A. Knight en professoren Yash Pal Ghai & Ronald Lampman Watts. Vervolgens was de specifieke conceptversie gefinaliseerd door de Constitutionele HervormingsEenheid en professioneel opgemaakt door Philip A. Knight, waardoor het de eerste professioneel opgemaakte conceptversie van de voorgestelde Federale Constitutie (een voorstel dat ontstond in 2004) werd.

Dit onderhavig artikel is het eerste gepubliceerde document (in zoverre de auteur daarvan op de hoogte is), dat de aanzet tot haat, en aanmoediging tot leed op grond van sexuele orientatie specifiek observeert en bekritiseert. Deze zijn ook toegelaten volgens deze discriminerende Constitutionele conceptversie. Het moet worden opgemerkt dat, in Solomon Eilanden, de Constitutie "het enige wettelijke instrument is dat discriminatie verbiedt".

Die Constitutionele conceptversie werd gepubliceerd op 6 mei 2014, en is gratis beschikbaar in druk via de Constitutionele HervormingsEenheid. Voor october 2015 was ze, door Provinciale BewustmakingsProgrammas, reeds bekendgemaakt aan ±500 Solomon Eilanders (waaronder leden van het parlement), waarbij ze schijnbaar geen gepubliceerde specifieke kritiek kreeg (uitgezonderd over het gebrek aan vermeldingen over vrouwenleiderschap). In October 2015 werd een verdere bewustmakings-consultatie gehouden in Fiji met 50 "studenten van de Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan en de Nationale Universiteit Fiji, en Solomon Eilanders die belangrijke posities in verschillende academische instituten en regionale organisaties in Suva bemannen", waaronder doctoraatsstudenten. Vervolgens was ze ook unaniem goedgekeurd door 50 laatste of derdejaars rechtenstudenten van de Universiteit van de Zuidelijke Grote Oceaan in Vanuatu, ook in october 2015.

Introduction for the press1

The author, a 23-year old European (and Belgian citizen who had never heard of Solomon Islands up until recently before arriving there in October 2015) started keying in (on-line) the latest draft of the Constitution of Solomon Islands, on 4 February 2016, as it was not yet available on the internet. That same day, within the first 20 pages, the author noticed the explicit allowance of discrimination (and of advocacy of hatred, and of incitement to cause harm) on the basis of sexual orientation.

Here, the author expressed only the second published criticism towards the discriminating wordings in that specific draft (as far as the author is aware, the first one only appeared in another 2016 publication) since the ±2 years that the draft had been endorsed by a Joint Plenary of Constitutional Congress (CC) and Eminent Persons Advisory Council (EPAC) in April 2014 after 7 weeks of plenary, guided by Philip A. Knight and professors Yash Pal Ghai & Ronald Lampman Watts. The specific daft was then finalized by the Constitutional Reform Unit (CRU), and professionally drafted by Phillip A. Knight, to become the first professionally drafted version of the proposed Federal Constitution (a proposal which came into existence in 2004).

This current article is the first published document (as far as the author is aware) which specifically observes and criticizes the advocacy of hatred, and of incitement to cause harm on grounds of sexual orientation, as is also allowed for by this discriminating Constitutional draft. It has to be noted that, in Solomon Islands, the Constitution is "the only legal instrument prohibiting discrimination".

That Constitutional draft was published on 6 May 2014, and is freely available in print from the Constitutional Reform Unit (CRU). Before October 2015, it was already made aware through Provincial Awareness Programs to ±500 Solomon Islanders (including Members of Parliament), receiving seemingly no published specific criticism (other than towards the lack of addressing women's leadership). In October 2015, an additional awareness consultation was held in Fiji for 50 "students from [the University of the South Pacific (USP)] and Fiji National University, and Solomon Islands nationals serving in key positions in various academic institutions and regional organizations in Suva", including PhD students. Subsequently, it was also unanimously endorsed by 50 final or 3rd year law students of the University of the South Pacific (USP) in Vanuatu, also in October 2015.

Introduction fo media

Author stat writim na letest Draft blong Constitution blong Solomon Islands (inside lo internet), lo numba 4 lo Februari 2016. Lo sem de, time hem writim, hem noticim dat inside lo fest 20 page blong draft ia, oketa alawem discrimination base lo sexual orientation.

Lo sa ve blong hem, hem onli writim second publish criticism aboutem oketa discrimination words inside lo Draft ia. But den, hem sa ve dat lo disfalla Draft oketa allowem na fridom fo advocation fo hate and motif fo cosim trabol base lo sexual orientation, and hem fest wan fo writim out fo tallem public dat hem no agree.

Befo Novemba 2015, about 600 falla Solomon Islanders na oketa alredy save finis lo disfalla Draft blong Constitution, wea oketa writim cam lo numba 6 lo Mei 2014. Fo moa introduction, checkim English veson, Dutch veson or French veson.

Introduction pour la presse

L'auteur, un Européan de 23 ans (et citoyen de la Belgique qui avais jamais entendu parler des Îles Salomon jusqu'à récemment avant arriver là en octobre 2015) commençait de taper (en-ligne) le dernier projet de la Constitution des Îles Salomon, le 4 avril 2016, car ce projet n'était pas encore disponible en ligne. Ce jour même, au cours des 20 premières pages, l'auteur remarquait la permission explicite de la discrimination (et de l'appel à la haine, et de l'incitation de nuire) sur la base de l'orientation sexuelle.

Ici, l'auteur a exprimé seulement la deuxième critique publiée envers les formulations discriminatoires dans ce projet spécifique (dans la mesure de des connaissances de l'auteur, la première apparait seulement dans un autre publication de 2016) depuis les ±2 ans que le projet a été approuvé par la Plénière Commune du Congrès Constitutionel et Conseil Consultatif des Personnes Eminents en avril 2014 après 7 semaines plénières, guidé par Philip A. Knight et les professeurs Yash Pal Ghai & Ronald Lampman Watts. Le projet spécifique a ensuite été finalisé par l'Unité de la Reforme Constitutionnelle et a été rédigé professionnellement par Philip A. Knight, pour devenir la première version du proposé Constitution Fédéral (un proposition qui commençait en 2004).

Cet article-ci est le premier document publié (dans la mesure de des connaissances de l'auteur) qui specifiquement observe et critique l'appel à la haine, et l'incitation de nuire sur la base de l'orientation sexuelle, qui est aussi parmis par cet projet Contistutionel discriminatoire. Il faut être au courent que, dans les Îles Salomon, la Constitution est "le seul instrument qui interdit la discrimination".

Ce projet Contistutionel a été publié en 6 May 2014 et est disponible gratuitement en version imprimée de l'Unité de la Reforme Constitutionnelle. Avant octobre 2015, il a déjà été inspecté, parmis des Programmes de Sensibilisation Provincials, par ±500 Salomoniens (y compris des membres du Parlement), apparement en recevoir aucune critique spécifique publiée (autre que sûr l'absence du leader feminin). En octobre 2015, il y avait une autre consultation de sensibilisation en Fiji avec 50 "étudiants de l'Université du Pacifique Sud et de l'Université National de Fiji, et des Salomoniens qui occupent des positions importants dans des instituts académiques et organisations nationals divers en Suva", y compris des doctorants. Ensuite, il a aussi été approuvé à l'unanimité par 50 étudiants de droit en dernière ou troisième année de l'Université du Pacifique Sud en Vanuatu, aussi en octobre 2015.

Einführung für die Presse

Der Autor, ein 23-jährige Belgier (die noch nie von der Salomonen gehört hatte bis vor kurzem vor seine Ankunft in Oktober 2015) begann der neuesten Entwurf der Verfassung der Salomonen (on-line) einzugeben, auf 4. Februar 2016. Am gleichen Tag, innerhalb der ersten 20 Seiten, bemerkte der Autor die ausdrückliche Erlaubnis von Diskriminierung (und von Hassreden, und der Anstiftung zu Schaden) auf der Grundlage der sexuellen Orientierung.

Hier (soweit dem Autor bekannt), äußerte sich der Autor nur die zweite veröffentlichte Kritik an den diskriminierenden Formulierungen in diesem bestimmten Entwurf; und der erste veröffentlichte Kritik, die spezifisch das Hassreden und der Anstiftung zu Schaden auf der Grundlage der sexuellen Orientierung; auch durch dieser diskriminierenden Verfassungsentwurf erlaubt; speziell beobachtet und kritisiert.

Das Verfassungsentwurf wurde am 6. Mai 2014 publiziert und ±600 Bürger der Salomonen wurden bereits darauf aufmerksam gemacht vor November 2015.

Für eine mehr komplette Einführung, sehe English ('International English'), Niederländish ('Nederlands') oder Französisch ('Français').

लिए परिचय

कुंजीयन (ऑनलाइन) शुरू कर दिया, पर 4 मार्च, 2016, पहले 20 पृष्ठों के भीतर, लेखक भेदभाव की स्पष्ट भत्ता (और घृणा की वकालत की और शह देखा कारण नुकसान) यौन अभिविन्यास के आधार पर। यहाँ (जहाँ तक लेखक के बारे में पता है के रूप में), लेखक कि विशिष्ट मसौदा और पहली बार प्रकाशित आलोचना जो विशेष रूप से देखने को मिलती है और घृणा की वकालत की आलोचना में भेदभाव शब्दों के प्रति केवल दूसरे प्रकाशित आलोचना व्यक्त की, और शह के आधार पर नुकसान का कारण यौन अभिविन्यास है, जो भी है कि भेदभाव संवैधानिक मसौदा द्वारा लिए अनुमति दी जाती है। यही कारण है कि संवैधानिक मसौदा 6 मई 2014 को प्रकाशित हुआ था, और पहले से ही Nov, 2015 से पहले लगभग 600 सोलोमन द्वीप को अवगत कराया गया था।

Introduzione per la stampa

L’autore, un Belgo da 23 anni (che non aveva ascoltato dalle Isole Salomone prima di arrivarsi in Ottobre 2015) cominciava a digitare (on-line) l'ultima versione della Costituzione dalle Isole Solomone, il 4 di Febbraio 2016. Già lo stesso giorno, nelle prime 20 pagine, l'autore era stupefatto del assegno esplicito di discriminazione (anche della promozione di odio e incitamento die causare danni) sulla base dell'orientamento sessuale.

Qui (per quanto l'autore ne ha conoscenza), l'autore ha espresso soltanto la seconda critica pubblicata verso le parole e le formulazioni discriminanti in quella versione specifica (l'ultima versione della Costituzione dalle Isole Solomone) e la prima critica pubblicata osserva e critica la promozione di odio, e di incitamento da dannare sulla base dell'orientamento sessuale, che viene consentito in quella versione.

Quella versione della Costituzione dalle Isole Solomone veniva pubblicata il 6 Maggio 2014, ed era già portata all'attenzione di ±600 abitanti dalle Isole prima di Novembre 2015.

Per una introduzione più completa, vedere inglese ('International English'), olandese ('Nederlands') o francese ('Français').

논평을 위한 서론

2015년 10월 방문 전까지 솔로몬군도에 대해 전혀 들어본 적이 없는 23세 벨기에 출신 필자는 2016년 2월 4일, 솔로몬군도 최근 헌법안(인터넷링크)을 살펴보기 시작했다.

같은 날, 첫 20장 내에서, 필자는 성적성향에 대한 명백한 차별(해로움을 유발하는 증오와 선동의 옹호)을 발견했다.

필자가 생각하기에, 성적성향을 이유로 증오와 선동을 일으킬 수 있는 헌법 내 차별표현에 대한 첫 관찰과 비평이 이루어진 이후, 두 번째로 이에 관한 비평을 표현하고자 한다.

헌법 초안은 2014년 6월에 출간되었고, 2015년 11월 전까지 약 600명의 솔로몬국민이 이 헌법 초안을 찾아봤을 것이라 예상한다.

보다 나은 이해를 위해 영어 ('International English'), 네덜란드어 ('Nederlands'), 프랑스어 ('Français') 버전을 참고하라.

Introducción para la prensa

El 4 de febrero del 2016, el autor, un belga de 23 años de edad (quien nunca había oído hablar de las Islas Salomón hasta hace poco, antes de llegar allí en octubre del 2015) comenzó a escribir (en línea) sobre el último borrador de la Constitución de las Islas Salomón. Ese mismo día, dentro de las primeras 20 páginas, el autor se dio cuenta de la explícita discriminación (y de la apología de odio y la incitación a causar daño) en base a la orientación sexual.

Aquí - hasta donde el autor sabe y manifiesta - es apenas la segunda crítica publicada hacia las expresiones discriminatorias, específicamente en ese borrador y es la primera crítica publicada en la cual se observa y critica la apología de odio y de incitación a causar daño, en base como se mencionó anteriormente: de la orientación sexual, actos discriminatorios permitidos que figuran en el borrador de la Constitución de las Islas Salomón.

El borrador de la Constitucion en mención fue publicado el 6 de mayo del 2014, y ya ha llegado a manos de un promedio de 600 Salomoneses, esto, antes de noviembre del 2015.

Para una introducción más completa, véase en Inglés ('International English'), holandés ('Nederlands') o francés ('Français').

Pagpapakilala para sa Press

Ang may-akda, ang isang 23-taong gulang na Belgian (na hindi kailanman narinig ng Solomon Islands hanggang kamakailan-lamang hanggang sa umabot ang Oktobre 2015) nagsimula ang pagsusulat (on-line) ang pinakabagong draft ng Konstitusyon ng Solomon Islands, sa 4 Pebrero 2016. Nang araw ring iyon, sa loob ng unang 20 mga pahina, ang may-akda ay napansin ang tahasang allowance ng diskriminasyon (at ng mga advocacy ng galit, at ng pang-uupat na magiging sanhi ng pinsala) sa batayan ng oryentasyong seksuwal.

Ito (kasing layo ng ang may-akda ay may kamalayan), ang may-akda ipinahayag lamang ang pangalawang-publish, pintas patungo sa nakikitang kaibahan sa mga salita sa partikular na draft at ang unang nai-publish, pintas na partikular na obserbasyon at pagpuna ang advocacy ng galit, at ng pang-uupat sa magiging sanhi ng pinsala sa lupa ng oryentasyong seksuwal, na kung saan ay pinahihintulutan din para sa sa pamamagitan ng na nakikita ang kaibhan Constitutional draft.

Iyon Constitutional draft ay nai-publish nuon 6 Mayo 2014, at noon ay na ginawa ng kamalayan sa ±600 Solomon Islanders bago ang Nobyembre 2015.

Para sa karagdagang pagpapakilala, tingnan Ingles ('International English'), Dutch ('Nederlands') o Pranses ('Français').
Please sign the petition via change. org and/or via AVAAZ . ORG.

  • 1. For references, cf. the 'International English' version of this introduction contained in the article itself.
Last modified: 
31/5/2016
This is the latest draft of the Constitution of Solomon Islands (information from Constitutional Reform Unit on 3 February 2016). I obtained a physical copy of it on 4 February 2016. Up until that date, it could not be found on-line anywhere; which is why I started keying in the Constitution.

Some ortographic, typographic, and/or grammatical problems from the printed version have been identified (and in some cases also corrected) and are indicated as such. Some ortographic suggestions are made.

Points of criticism on the draft, as regards to its contents, have also been developed. Brief information on how to find additional information on Constitutional Reform in Solomon Islands is presented.